Projekty unijne dla osób niepełnosprawnych

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać ze specjalnego systemu dotacji z budżetu UE. Środki unijne przyznawane są m.in. na szkolenia umożliwiające start na rynku pracy, ale  także na założenie własnej działalności gospodarczej. Ponadto, niepełnosprawni mogą ubiegać się o sfinansowanie zakupu lub remontu lokalu albo pokrycie kosztów wyposażenia (tj. samochód, komputery, sprzęt biurowy). Fundusze europejskie to także liczne projekty pomocowe dla inwalidów oraz dotacje na niepełnosprawne dzieci.

 

DOTACJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAŁOŻENIE FIRMY

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością skompletowania szeregu niezbędnych dokumentów- zaświadczeń, wniosków, formularzy, załączników. Realizacja autorskiego biznesplanu to także duże wyzwanie finansowe. Pomocne w tej kwestii są liczne programy dotacyjne prowadzone przez określone instytucje- udzielające wsparcia finansowego i merytorycznego.

O środki unijne na założenie firmy przez osoby niepełnosprawne można wnioskować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON realizuje wiele programów pomocowych, w tym m.in. wsparcie finansowe w otwarciu własnego przedsiębiorstwa.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o fundusze europejskie jest rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Osoba niepełnosprawna może uzyskać środki w maksymalnej wysokości równej piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca może tylko jednorazowo skorzystać z funduszy PFRON na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Ponadto, nie może zalegać z płatnością podatków ani z regulacją należności wobec PFRON. Ostatnim warunkiem jest przedstawienie urzędowego pisma o niekaralności w okresie dwóch lat od daty złożenia wniosku. Poza wnioskiem, wśród niezbędnych dokumentów jest także zaświadczenie potwierdzające niepełnosprawność oraz szczegółowy biznesplan.

Kompletny plik dokumentów należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, w którym zarejestrowany jest wnioskodawca. Wsparcie z PFRON-u to bezzwrotna jednorazowa dotacja bądź pożyczka o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia po dwóch latach działalności założonej firmy.

 

DOTACJE UNIJNE NA NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI

Rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą ubiegać się o przyznanie środków unijnych. Dofinansowanie może być przyznawane m.in. na sprzęt rehabilitacyjny, warsztaty terapii zajęciowej, czy specjalistyczny sprzęt. Fundusze europejskie pokrywają większą część kosztów, natomiast pozostałą kwotę dopłaca Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Programy unijne dla niepełnosprawnych realizowane są przede wszystkim przez samorządy pośredniczące w przekazywaniu wsparcia finansowego. Europejski Fundusz Społeczny oferuje szereg projektów uwzględniających potrzeby niepełnosprawnych. Poza niezbędnym sprzętem, warsztatami i turnusami, w puli dotacji przewidziane są także środki m.in. na likwidację barier architektonicznych dla inwalidów.